Niveli i ndotjes i lartë në Shqipëri, publikohen shifrat

Niveli i ndotjes i lartë në Shqipëri, publikohen shifrat

483
0

Një raport i Këshillit Ekonomik dhe Social pranë Kombeve të Bashkuara tregon se Shqipëria raportoi një tejkalim të emetimeve të shifrës së oksideve të azotit me 82 për qind në raport me vitin bazë të marrë si referencë. Komiteti që bën rishikimin për përmbushjen e detyrimeve nga ana e vendeve pjesëmarrëse ka marrë në analizë vendin tonë në disa takime duke nxjerrë edhe konkluzionet për masat që janë marrë. Kështu sipas këtij Komiteti paraqitja e të dhënave për emetimin oksidet e azotit NOx të marra nga Shqipëria në 2017 tregoi një tejkalim të nivelit të emetimeve të vitit bazë me rreth 48 përqind: viti bazë për Shqipërinë lidhur me emetimet e oksidit të azotit tregon 22.36 kiloton ndërsa në 2015 këto emetime arritën 33.1 kiloton.

 

“Ky informacion duket se sugjeronte se Shqipëria nuk po përmbushte detyrimet e saj lidhur me nenin 2 paragrafi 1 i protokollit lidhur me kontrollin e emetimeve të oksideve të azotit. Komiteti e shqyrtoi këtë kërkesë në seancën e 39. U vu në dukje progresi i bërë nga Shqipëria lidhur me raportimin e të dhënave të saj. Komiteti vendosi që do të rishikonte pajtueshmërinë e Shqipërisë në 2018 dhe kërkoi nga sekretariati që të dërgonte një letër ku të ftonte palën që deri në 20 mars të dërgonte informacion mbi masat që do merrte në mënyrë që të përmbushte detyrimet për uljen e emetimeve nën protokollin e oksideve të azotit.

 

Në seancën e 40 komiteti nënvizoi me keqardhje se Shqipëria nuk kishte paraqitur të dhënat për emetimet në vitin 2018 sipas modeleve të raportimit që përcaktonte konventa. Ndaj komiteti nuk kishte mundësi të vlerësonte përmbushjen e detyrimeve nga Shqipëria. Komiteti gjithashtu nënvizoi se pala (Shqipëria) nuk i ishte përgjigjur kërkesës së sekretariatit për informacion. Komiteti vendosi se do të vijonte me rishikimin e pajtueshmërisë së Shqipërisë në sesionin e radhës dhe kërkoi nga sekretariati që për të përsëritur kërkesën për informacion mbi masat Shqipëria synon të zbatojë për të përmbushur detyrimet e saj dhe për të dërguar një ftesë që  Shqipëria të merrte pjesë në seancën e dyzet e një të Komitetit” thuhet në raport.

 

Në sesionin e 41 duket se Shqipëria nuk është treguar indiferente dhe ka raportuar shifrat e saj zyrtare. Paraqitja e fundit e të dhënave për emetimet e NOx nga ana e Shqipërisë sipas raportit tregoi një tejkalim të emetimeve të vitit bazë me rreth 82 për qind: në vitin 1987, viti bazë për Shqipërinë, emetimet e NOx ishin 22 kiloton, ndërsa në vitin 2016 emetimet arritën 40.8 kilotonë.

 

“Një përfaqësues i Shqipërisë mori pjesë në seancën e Komitetit dhe dha informacion në lidhje me punën e vazhdueshme të palës për përmirësimin e treguesve të emetimeve dhe masat që synon të zbatohen për të reduktuar emetimet e NOx. Komiteti vlerësoi Pjesëmarrjen e Shqipërisë dhe vuri në dukje se pala po ndërmerr masa ndërinstitucionale për të për të siguruar vijimësi më të mirë në përgatitjet e tyre, të cilat priten të përmirësojnë cilësinë e inventarit të emetimeve. Të dhënat e emetimit të vitit bazë të rishikuar do të ishin të përfshira në raportimin e palës në vitin 2019. Për më tepër, Komiteti mori shënim disa masat që Shqipëria po planifikon në mënyrë që të reduktojë emetimet e oksideve të azotit, në veçanti nga sektori i trafikut rrugor. Komiteti vendosi të vazhdojë të rishikojë pajtueshmërinë nga  Shqipëria në seancën e saj të dyzet e tre” thuhet në raport.

 

Monitor