Vendim: Nga 1 Janari s’ka më paga nën 30 mijë lekë

Vendim: Nga 1 Janari s’ka më paga nën 30 mijë lekë

288
0

Nga 1 janari paga minimale do të jetë 30 000 lekë, nga 26000 lekë që është tani.

Vendimi për rritjen e pagës minimale u mor në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave.

VENDIM PËR PËRCAKTIMIN E PAGËS MINIMALE NË SHKALLË VENDI

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 111, të ligjit nr.7961, datë 12.7.1996, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të nenit 4, të ligjit nr.10405, datë 24.3.2011, “Për kompetencat në caktimin e pagave dhe shpërblimeve”, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

  1. Paga bazë minimale mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që është e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 30 000 (tridhjetë mijë) lekë.

 

  1. Paga bazë minimale mujore jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera gjatë kohës normale të punës.

 

  1. Paga bazë minimale orare të jetë 172.4 (njëqind e shtatëdhjetë e dy pikë katër) lekë.

 

  1. Shtesat me karakter të përhershëm jepen mbi pagën bazë.

 

  1. Vendimi nr.809, datë 26.12.2018, i Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, shfuqizohet.

 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare” dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2021.