Siguracionet, Albsig në vendin e parë për dëmshpërblimet ndaj klientëve

Siguracionet, Albsig në vendin e parë për dëmshpërblimet ndaj klientëve

1245
0

Dëmshpërblimi në kohë dhe kundrejt procedurave të rregullta dhe në favor të klientit. Këtë proces të munguar tashmë e gjeni vetëm në Albsig.  Ky proces transparent dhe në favor të klientit tashmë prej muajsh e hasim dhe e perfitojme në Shoqërinë e Sigurimeve Albsig.sh.a, i cili ka ndikuar jo vetëm te klientët, por ka reflektuar dhe në arritjet e shoqërisë për periudhën e deritanishme.  Nga statistikat e publikuara nga buletini i AMF-së Albsig.sh.a është përzgjedhur si kompania me përgjegjshmërine më të lartë ndaj shërbimeve ndaj klientit. Kjo gjë dëshmohet vetëm nga shifrat në rritje të publikuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, për periudhën kohore janar-gusht 2018. Sipas këtyre të dhënave të 8-mujorit të parë të vitit 2018, Albsig rezulton të jetë në vend të parë përsa i përket rritjes së nivelit të dëmeve të paguara, krahasuar me një vit më parë, duke dëshmuar në këtë mënyrë me fakte reale dhe të monitoruara sipas standarteve të duhura edhe nivelin më të lartë të përgjegjshmërisë së shoqërisë në raport me shërbimin ndaj klientëve të saj. Duke hedhur një vështrim në buletinin e  të dhënave të AMF-së cilësohen fare mirë shifrat në rritje të dëmeve të paguara për periudhën Janar- gusht 2018. Albsig  në tabelën e mëposhtme (marre nga web-faqja e AMF) është ilustruar me ngjyrë të verdhë, duket se ka rritjen më të madhe kundrejt këtij shërbimi parësor ndaj klientëve.

 

Ne tabelen meposhte do te shikoni dëmet e paguara per periudhen Janar- Gusht 2018 Albsig ka rritjen me te madhe

 

Dëmet e Paguara dhe Numri i Dëmeve të Paguara nga Shoqëritë e Sigurimit të Jo-Jetës
Claims Paid  and Number of Claims Paid from Non Life Insurance Companies
               
               
          Ndryshimi i Pjesa ndaj Totalit
Shoqëria e sigurimit Numri Vlera (në mijë lekë) Numri Vlera (në mijë lekë) vlerës (në %) ( në %)
Insurance company Number Value (in thous.ALL) Number Value (in thous.ALL) Change in value Share in total value
          (in %) (in %)
Janar – Gusht / January – August   2017   2018 18/`17-1 2017 2018
Dëme të paguara Bruto dhe Numri i Dëmeve / Gross Claims Paid and Number of Claims Paid
Insig               514                     367,671  648                      161,281 (56.13) 11.33 5.56
Sigal Uniqa Group Austria          14,669                     934,768  9,605                      688,914 (26.30) 28.81 23.76
Atlantik               582                     130,080  682                      138,469 6.45 4.01 4.78
Intersig Vienna Insurance Group            5,960                     494,776  6,659                      318,696 (35.59) 15.25 10.99
Eurosig            3,141                     403,640  3,163                      379,241 (6.04) 12.44 13.08
Albsig           1,344                   224,171  2,127                    354,586 58.18 6.91 12.23
Ansig               924                     132,136  1,189                      190,209 43.95 4.07 6.56
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group 3,079.00                       557,629  3,725 668,462   19.88   17.18   23.05  
TOTAL     30,213          3,244,871      27,798          2,899,860 -10.63          100       100

 

Bazuar në të dhënat e  publikuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Albsig ka rritje me 58.18 % të dëmeve të paguara për periudhën janar-gusht të 2018, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, në një kohë kur trendi i përgjithshëm i tregut është negativ në këtë aspekt, pasi raportohet një rënie në masën -10.63%.

Aktualisht, Albsig kryeson tregun ne sigurimin Kasko njëkohësisht radhitet e dyta për sigurimet vullnetare dhe kjo sigurisht është tregues shumë i madh i besimit të klientëve që sa vjen e rrënjoset në këtë kompani. Asesi nuk duhet të harrohet fakti që konkurrenca në tregun e sigurimeve është shumë e madhe dhe herë herë e pakontrolluar sidomos përsa i përket grupit të produkteve vullnetare. Megjithatë, në vite duket se Albsig ia ka dalë që të ruajë trendin në rritje dhe të shtojë numrin e klientëve.

Në tabelën e më poshtme tregohet me detaje ndarja e tregut në produktet e sigurimeve motorrike ku me sigurimin Kasko, Albsig rezulton të kryesojë tregun.

 

Ndarja e Tregut në Sigurimet Motorike
  Vlera  (në mijë lekë)
  Value (in thous.ALL)
Shoqëria e sigurimit                  Insurance company MTPL e brendshmeDMTPL Karton JeshilGreen card Kufitare    Border Kasko                Casco Total
Janar – Gusht 2018 / January – August 2018
Primi i Shkruar Bruto / Gross ëritten Premiums
Sigal Uniqa Group Austria               1,153,237               258,074                76,213         105,251           1,592,774
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group                  872,896               129,802                49,836           94,495           1,147,028
Eurosig                  738,154               248,229                65,403           66,573           1,118,359
Albsig                539,110             116,745              68,794       141,886            866,534
Intersig Vienna Insurance Group                  637,169               127,696                64,207           26,931              856,002
Insig                  481,418                 83,301                38,901           19,718              623,337
Ansig                  462,194                 72,649                26,180           53,192              614,216
Atlantik                  488,963                         –                  51,041           15,907              555,911
Total       5,373,141     1,036,496       440,575    523,951    7,374,162

 

Kultura korporative dhe modeli i biznesit që Albsig aplikon si pjesë e Grupit Kastrati, e lejon që të ketë avantazhe të shumta, të tilla si reagimi dhe përshtatje e shpejtë ndaj ndryshimeve në treg dhe gjithashtu i mundëson që të jetë roli kryesor në cilësinë e shërbimeve që Albsig u ofron klientëve të saj. Të qenurit  pjesë e një prej grupeve më të mëdhenj dhe më të suksesshëm në Shqipëri dhe rajon siç është Kastrati Group dhe rrjedhimisht kjo ofron më shumë siguri dhe më shumë përfitime për klientët e saj.

Arritjet e Albsig duket se nuk kanë të ndalur në ndarjen e tregut në Sigurimin e Detyrueshëm dhe vullnetar sipas të gjitha kompanive të sigurimeve të cilat, përbëjnë tregun në tërësi  në Shqipëri. Me konkretisht për sigurimin vullnetar Albsig aktualisht kryeson me vendin e dytë për të gjithë periudhen 8 mujore dhe gjithashtu dhe për muajin gusht ka raportin më të lartë të rritjes dhe kryeson ne vendin e pare me  54.29%.

 

Ndarja e tregut ne Sigurimin e detyrueshem dhe vullnetar( Ne sigurimin vullnetar Albsig eshte ne vend te 2 per 8 mujorin dhe per muajin Gusht ne vend te 1

 

dhe ka raportin me te larte per vullnetaret 54.29%)

Ndarja e Tregut në Sigurimet e Detyrueshme dhe Vullnetare të Jo-Jetës
  Vlera  (në mijë lekë)
             
  Value   (in thous.ALL)
Shoqëria e sigurimit                    Insurance company Sigurime të detyrueshme Compulsory Insurance Sigurime të detyrueshme  GUSHT 2018 Sigurime vullnetareVoluntary Insurance Sigurime vullnetareGUSHT 2018 Total Pesha specifike (në %) e sigurimeve vullnetare kundrejt totalit sipas kompanive                                                                 Voluntary Insurance Share( in %) against company’s total
Janar – Gusht 2018 / January – August 2018
Sigurimet e detyrueshme dhe vullnetare / Compulsory and voluntary insurance
Sigal Uniqa Group Austria                          1,487,524                             239,434                    1,156,334                         85,158                 2,643,858                           43.74
Albsig                           724,649                           135,195                     860,736                     237,550               1,585,385                          54.29
Eurosig                          1,051,786                             177,901                       409,544                         27,346                 1,461,330                           28.03
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group                          1,052,534                             166,468                       385,519                         32,128                 1,438,053                           26.81
Intersig Vienna Insurance Group                             829,072                             147,305                       289,485                         14,022                 1,118,557                           25.88
Insig                             603,620                               96,840                       125,740                           7,148                    729,359                           17.24
Ansig                             561,024                               89,273                       143,329                         13,859                    704,354                           20.35
Atlantik                             540,004                             106,260                         97,627                           6,488                    637,631                           15.31
Total               6,850,211               1,158,676           3,468,315              423,699       10,318,527                  33.61

 

 

Ndërkaq,  duke qenë se periudha e verës është dhe shumë e ekspozuar përsa i përket tërmeteve dhe zjarreve nuk do lëmë pa përmendur edhe shifrat në rritje që Albsig poseidon për sigurimin nga zjarri dhe forcat e natyrës dhe dëmtimet e tjera në pronë si (zjarri, vjedhja dhe inxhinieriket) Albsig radhitet në vendin e dytë në të gjithë tregun e sigurimeve dhe me rritjen me te madhe ne treg.

 

Ndarja e tregut në Sigurimin Zjarri, Forcat e Natyres dhe Dëmtimet e tjera në Pronë

(Zjarri,Vjedhja,Inxhinierike)

NE VEND TE 2 dhe me rritjen me te madhe

 

Primet e Shkruara Bruto në Sigurimin Zjarri, Forcat e Natyres dhe Dëmtimet e tjera në Pronë  
      Ndryshimi Pjesa ndaj Totalit MUAJI GUSHT 2018
Shoqëria e sigurimit Vlera (në mijë lekë) (në %) (në %)
Insurance company Value (in thous.ALL) Change Share in total value
      (in %) (in %)
Janar – Gusht / January – August 2017 2018 18/`17-1 2017 2018  
Primi i Shkruar Bruto / Gross Ëritten Premiums  
Sigal Uniqa Group Austria                  464,288                    521,287 12.28 38.92 37.18                               31,605
Albsig                201,928                  436,417 116.13 16.93 31.13                           204,943
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group                  184,853                    141,253 (23.59) 15.50 10.07                                 8,338
Intersig Vienna Insurance Group                  102,675                      96,125 (6.38) 8.61 6.86                                 3,883
Eurosig                  127,670                      80,527 (36.93) 10.70 5.74                                    768
Insig                    53,057                      54,857 3.39 4.45 3.91                                 2,494
Ansig                    38,480                      37,536 (2.45) 3.23 2.68                                 4,151
Atlantik                    19,923                      34,049 70.90 1.67 2.43                                    944
TOTAL       1,192,875         1,402,052 17.54 100.00 100.00                  257,126

 

 

Duke u bazuar në statistikat e mësipërme e thënë ndryshe, ALBSIG  nuk ofron thjesht produkte dhe shërbime, por kujdeset në çdo detaj për klientët e saj. Ajo që e diferencon kompaninë Albsig  në treg, është pikërisht cilësia e produkteve dhe shërbimeve të ofruara pasi shifrat në rritje muaj pas muaji e bëjnë dhe më të dukshme arritjen e shoqërisë . Rritja e vazhdueshme dhe konsolidimi i pozitave në tregun e sigurimeve, sigurisht i kanë dhënë Albsig-ut mundësinë që të jetë edhe më optimistë dhe të bëhet zgjedhja e parë e shqiptarëve në çdo sektor ku Albsig operon dhe t’u japim vlerë shërbimeve që ofron. E thënë ndryshe, ALBSIG dhe të gjitha kompanitë e Grupit Kastrati, nuk ofrojnë thjesht produkte dhe shërbime, por kujdesen për klientët e tyre.

 

Per periudhen Janar-Gusht 2018 Albsig u rendit ne vend te 2  nga vendi i 4   per periudhen Janar-Korrik 2018 dhe me rritjen me te madhe ne treg

 

Primet e Shkruara Bruto nga Shoqëritë e Sigurimit të Jo-Jetës  
Gross Ëritten Premiums by Non Life Insurance Companies  
             
      Ndryshimi Pjesa ndaj Totalit MUAJI GUSHT 2018
Shoqëria e sigurimit Vlera (në mijë lekë) (në %) (në %)
Insurance company Value (in thous.ALL) Change Share in total value
      (in %) (in %)
Janar – Gusht / January – August 2017 2018 18/`17-1 2017 2018  
Primi i Shkruar Bruto / Gross Ëritten Premiums  
Sigal Uniqa Group Austria              2,555,589              2,643,858 3.45 26.32 25.62                              324,592
Albsig           1,165,649           1,585,385 36.01 12.01 15.36                            372,746
Eurosig              1,510,053              1,461,330 (3.23) 15.55 14.16                              205,246
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group              1,437,055              1,438,053                         0.07                 14.80            13.94                              198,596
Intersig Vienna Insurance Group              1,108,035              1,118,557 0.95 11.41 10.84                              161,327
Insig                 725,414                 729,359 0.54 7.47 7.07                              103,988
Ansig                 643,432                 704,354 9.47 6.63 6.83                              103,132
Atlantik                 563,518                 637,631 13.15 5.80 6.18                              112,747
TOTAL      9,708,746    10,318,527 6.28 100.00 100.00                1,582,375
 

 

           

 

 

 

Ndarja e tregut në Sigurimin Aksidente dhe Shendeti

 

(Albsig eshte ne vend te 3 por ka rritjen me te madhe  )

 

Primet e Shkruara Bruto në Sigurimin Aksidentet dhe Shëndeti  
      Ndryshimi Pjesa ndaj Totalit MUAJI GUSHT 2018
Shoqëria e sigurimit Vlera (në mijë lekë) (në %) (në %)
Insurance company Value (in thous.ALL) Change Share in total value
      (in %) (in %)
Janar – Gusht / January – August 2017 2018 18/`17-1 2017 2018  
Primi i Shkruar Bruto / Gross Ëritten Premiums  
Sigal Uniqa Group Austria            281,979               252,802 (10.35) 33.43 30.18                                22,306
Eurosig            203,087               206,055 1.46 24.08 24.60                                20,251
Albsig          105,351             164,442 56.09 12.49 19.63                               11,434
Intersig Vienna Insurance Group            129,279               103,991 (19.56) 15.33 12.41                                  5,094
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group              84,857                 76,844 (9.44) 10.06 9.17                                  4,186
Atlantik              15,168                 17,078 12.59 1.80 2.04                                  1,650
Insig              14,830                 12,781 (13.82) 1.76 1.53                                  1,192
Ansig                8,963                   3,646 (59.32) 1.06 0.44                                     588
TOTAL      843,514        837,639 (0.70) 100.00 100.00                     66,702

 

 

 

Ndarja e tregut në Sigurimin e shendetit ne udhetim – ALBSIG NE VEND TE 2

 

Primet e Shkruara Bruto në Sigurimin Shëndeti në Udhëtim nga Shoqëritë e Sigurimit të Jo-Jetës  
      Ndryshimi Pjesa ndaj Totalit MUAJI GUSHT 2018
Shoqëria e sigurimit Vlera (në mijë lekë) (në %) (në %)
Insurance company Value (in thous.ALL) Change Share in total value
      (in %) (in %)
Janar – Gusht / January – August 2017 2018 18/`17-1 2017 2018  
Primi i Shkruar Bruto / Gross Ëritten Premiums  
Sigal Uniqa Group Austria               59,894                   54,918 (8.31) 34.64 32.71                                11,455
Albsig              35,464                 43,821 23.56 20.51 26.10                                 6,039
Eurosig               32,862                   26,219 (20.21) 19.00 15.62                                  2,969
Atlantik               12,341                   12,591 2.03 7.14 7.50                                  1,287
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group               13,192                   11,938 (9.51) 7.63 7.11                                  1,406
Intersig Vienna Insurance Group               10,869                     8,637 (20.53) 6.29 5.14                                  1,107
Insig                 5,891                     7,292 23.77 3.41 4.34                                     775
Ansig                 2,406                     2,473                         2.78                   1.39              1.47                                     394
TOTAL       172,920         167,889 (2.91) 100.00 100.00                     25,432

 

 

Ndarja e tregut në Sigurimin e SEMUNDJEVE– NE VEND TE 4

 

Primet e Shkruara Bruto në Sigurimin e Sëmundjeve nga Shoqëritë e Sigurimit të Jo-Jetës  
Gross Ëritten Premiums in Sickness Insurance by Non-Life Insurance Companies  
             
      Ndryshimi Pjesa ndaj Totalit MUAJI GUSHT 2018
Shoqëria e sigurimit Vlera (në mijë lekë) (në %) (në %)
Insurance company Value (in thous.ALL) Change Share in total value
      (in %) (in %)
Janar – Gusht / January – August 2017 2018 18/`17-1 2017 2018  
Primi i Shkruar Bruto / Gross Ëritten Premiums  
Sigal Uniqa Group Austria             182,645                 168,797 (7.58) 38.56 32.08                              8,728
Eurosig             140,796                 162,953 15.74 29.73 30.96                            16,467
Intersig Vienna Insurance Group               96,378                   85,063 (11.74) 20.35 16.16                              1,279
Albsig              17,877                 74,415 316.26 3.77 14.14                             2,696
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group               35,549                   35,021 (1.48) 7.51 6.65                                 740
Insig                       –                            –                               –                         –                    –                                      –  
Atlantik                    370                          –   (100.00) 0.08                  –                                      –  
Ansig                       –                            –                               –                         –                    –                                      –  
TOTAL       473,615         526,248 11.11 100.00 100.00                  29,909

 

Ndarja e tregut në PERGJEGJESITE CIVILE– NE VEND TE 3

 

Primet e Shkruara Bruto në Sigurimin e Përgjegjësive Civile   
      Ndryshimi Pjesa ndaj Totalit MUAJI KORRIK 2018
Shoqëria e sigurimit Vlera (në mijë lekë) (në %) (në %)
Insurance company Value (in thous.ALL) Change Share in total value
      (in %) (in %)
Janar – Gusht / January – August 2017 2018 18/`17-1 2017 2018  
Primi i Shkruar Bruto / Gross Ëritten Premiums  
Sigal Uniqa Group Austria            167,722               154,749 (7.73) 46.20 38.49          12,492
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group              55,367                 61,512 11.10 15.25 15.30            4,752
Albsig            33,113               59,176 78.71 9.12 14.72           1,975
Intersig Vienna Insurance Group              26,505                 32,701 23.37 7.30 8.13               390
Atlantik              21,052                 25,820 22.65 5.80 6.42            1,295
Ansig              18,282                 24,589 34.50 5.04 6.12               694
Insig              14,572                 22,741 56.07 4.01 5.66            2,059
Eurosig              26,384                 20,786 (21.22) 7.27 5.17               971
TOTAL      362,997        402,074 10.77 100.00 100.00     24,628

 

Ndarja e tregut në GARANCI– NE VEND TE 2

 

Primet e Shkruara Bruto për Sigurimin e garancive                                        
      Ndryshimi Pjesa ndaj Totalit MUAJI GUSHT 2018
Shoqëria e sigurimit Vlera (në mijë lekë) (në %) (në %)
Insurance company Value (in thous.ALL) Change Share in total value
      (in %) (in %)
Janar – Gusht / January – August 2017 2018 18/`17-1 2017 2018  
Primi i Shkruar Bruto / Gross Ëritten Premiums  
Sigal Uniqa Group Austria              44,187                 52,199 18.13 31.88 40.13                                  2,941
Albsig            32,772               31,361 (4.31) 23.65 24.11                                 3,524
Ansig              10,353                 12,101 16.88 7.47 9.30                                  1,179
Eurosig              16,231                   8,653 (46.69) 11.71 6.65                                     764
Intersig Vienna Insurance Group              11,810                   7,434 (37.06) 8.52 5.71                                  1,248
Insig                9,547                   7,300 (23.54) 6.89 5.61                                       35
Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group                8,058                   6,544 (18.79) 5.81 5.03                                  1,750
Atlantik                5,633                   4,491 (20.28) 4.06 3.45                                     484
TOTAL      138,592        130,082 (6.14) 100.00 100.00                     11,925